Opinie "Stille Armoede"

 

Stille Armoede: luxe probleem of een persoonlijk drama waarop we kunnen bezuinigen?

 

Wij willen een aanvraag indienen voor de familie M., cliënten van ons. Het aanvraagformulier is bijgevoegd. De nood is hoog bij deze familie. Er is een uitkering aangevraagd, maar de beslissing hierop kan nog 8 weken duren. Er is sinds een half jaar geen inkomen meer omdat het eigen bedrijf van meneer failliet is. Steun op korte termijn is dan ook gewenst. Graag verneem ik uw reactie. Een hulpverlenende instantie

 

Voorbeeld van een aanvraag zoals we dagelijks te verwerken krijgen. De stress bij deze mensen is zo hoog, dat alle schaamte afgeworpen wordt en zich aanmelden bij de voedselbank.

 

Het betreft gezinnen die geconfronteerd zijn met meerdere problemen tegelijkertijd. Omdat er geen geld is, zijn niet alle rekeningen op tijd betaald. Dan komt de deurwaarder op bezoek, de kosten worden doorberekend. Betrokkenen steken vaak eerst de kop in het zand, veronderstellend dat de malaise overwaait. Na maanden zoekt men hulp, om vervolgens vast te stellen dat de instanties beperkt zijn qua mogelijkheden. Inmiddels zijn de problemen alleen maar gegroeid en nog niet geïnvesteerd in een bijdrage aan een oplossing. Het traject voor de aanvraag van een uitkering of (huur/zorg) toeslagen, duurt een aantal maanden voordat criteria getoetst zijn. De besluitvormingstrajecten van de verschillende instanties beïnvloeden elkaar. De ene instantie is afhankelijk van de beslissing van de andere. Zo kunnen mensen maanden tobben over geld. Door veranderende omstandigheden of een (gedeeltelijke) onjuiste toekenning moeten toegekende gelden achteraf terugbetaald. Denk hierbij aan mensen die in de verkeerde belastingbox ingedeeld zijn waarbij het gevolg is dat ze drie jaar lang de te weinig geïnde belastingen moeten verrekenen. Een betalingsregeling is op zich netjes, echter wanneer je dit geld van het minimum nivo aan inkomsten moet missen, kan dit niet. Het minimum nivo wordt niet voor niks als minimum vastgesteld. Daarvan kun je niks missen.

 

Als oorzaken zijn te noemen: analfabetisme, eenzaamheid, multi-problematieken, werkeloosheid, ziekten. Gerenommeerde rapporten onderschrijven dat één miljoen autochtone en een half miljoen allochtone analfabeten zijn.

 

Overigens valt op dat betrokkenen gemeenten, noch hulpverleners in staat zijn adequate hulp te bieden. Feit is dat de gezinnen niet over voldoende financiële middelen beschikken. Vanuit hulpverlening wordt de situatie in kaart gebracht. Hierboven is reeds vastgesteld dat de besluitvormingstrajecten maanden duren. Denk ook aan wachtlijsten. Wanneer men bij een instantie aanklopt, blijkt veel later blijkt dat men daar niet geholpen kan worden.

 

Een belangrijk deel van deze mensen wil werken, maar vaak komt het nooit van. Het ontbreekt instanties aan inlevingsvermogen, zij (willen) niet de pijn voelen hoe het is om een week of langer geen warm eten te kunnen kopen, naast de andere problemen. Ook is de hulpverlening teveel versnipperd. Teveel loketten, teveel procedures, onnodige vertraging. Te vaak, te lang staan betrokkenen in de kou. Te weinig oplossend vermogen, daadkracht en inventiviteit, terwijl geld verbrand wordt. Veel hulpverleners verwijzen naar Goederenbank De Baronie. Dit is te waarderen. Tenslotte worden wij door een prima netwerk van bedrijven, instellingen, serviceclubs, kerken, particulieren, etc. in staat gesteld om te voorzien in voedselproducten en andere zaken. We begeleiden gezinnen totdat de problemen opgelost zijn (waar het kan). Dit betekent dat Goederenbank De Baronie de rioolput van de samenleving is. Wanneer je nergens terecht kunt, wordt vanuit medemenselijkheid gewerkt om problemen op te lossen. Problemen die elders niet bespreekbaar zijn.

 

Een goede inschatting in welke mate mensen van Goederenbank De Baronie gebruik zullen moeten maken, is lastig. Onbekend is hoe de economische ontwikkelingen zullen zijn. Feit is dat de financiële crisis heerst. Het staat vast dat niet iedereen de mogelijkheden heeft om mee te doen. Stille armoede groeit.

 

In het belang van de moderne armen zullen wij het werk niet alleen continueren maar ook uitbreiden. Om een krachtig antwoord te formuleren op de toename van maatschappelijke problemen. Door verantwoording te nemen en vanuit verbinding te werken aan een "platform maatschappelijke betrokkenheid". Met als resultaat dat mensen weer mee doen, participeren, verantwoording nemen, omzien naar anderen. Het mobiliseren van medemenselijkheid met als basis om met minimale middelen het maximale te bewerkstelligen.

 

Hierbij doe ik een beroep op politici, bestuurders en beleidsmakers, dat waar zij invloed uitoefenen wijsheid te betrachten zodat een sociaal armoedebeleid ook in de toekomst gewaarborgd is.

Copyright © 2014 De Baronie